οροι χρησης

Το παρόν κείμενο καθορίζει τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.theday.gr («Ιστοσελίδα») και εφαρμογής με τίτλο “Γάμος & Βάτπιση | THEDAY” («Εφαρμογή») που διατίθενται μέσω των καταστημάτων εφαρμογών Google Play και Apple Appstore από την εταιρεία με διακριτικό τίτλο THEDAY (εφ’ εξής «Εταιρεία»).


Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των χρηστών και των εγγεγραμμένων μελών της Ιστοσελίδας αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, οι οποίοι έχουν οριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής ή σχέσης εργασίας, συνεργασίας ή συνεταιρισμού με την Εταιρεία. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης των όρων χρήσης και ιδιωτικότητας χωρίς πρότερη ενημέρωση των χρηστών αυτής, αν και θα προσπαθεί στο μέτρο του δυνατού να αποφεύγει ανανέωση αυτών χωρίς ενημέρωση των χρηστών της εκ των προτέρων.


H Εταιρεία δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της  καθώς η λειτουργία της είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν.


Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα & Εφαρμογή και εγγραφή μελών


Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε εκ των όρων αυτών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού χρηστών ή διαγραφής μελών της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής ανά πάσα στιγμή.
Οι πληροφορίες που παρέχουν οι χρήστες στην Εταιρεία ή σε άλλα μέλη σε όποια περίπτωση ορίζονται ως «προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους τους χρήστες και δε νοείται σε καμία περίπτωση να οδηγούν σε καταστάσεις εξαπάτησης, πρόσκλησης ζημίας στην Εταιρεία ή αντιγραφής των υπηρεσιών της ή προσβολής άλλων χρηστών ή συνεργαζόμενων με την εταιρεία επιχειρήσεων και υπηρεσιών, ή σε όποια περίσταση αντιτίθεται με την κείμενη ελληνική νομοθεσία. Οποιαδήποτε πράξη αντίθετη με τα παραπάνω οφείλει να φέρει τη γραπτή εξουσιοδότηση της Εταιρείας


H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη, του χρήστη και των μελών της Ιστοσελίδας  και Εφαρμογής υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.


Εάν χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής, διαφορετικά η Εταιρεία διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών της για το συγκεκριμένο χρήστη. Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές. Η Ιστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της. Εκτός από εσωτερικό λογισμικό διαχείρισης στοιχείων, η Εταιρεία κάνει χρήση και εξωτερικών υπηρεσιών όπως Google Analytics, Fibase Analytics, αλλά και άλλων, πάντα στα πλαίσια διαχείρισης των στοιχείων που συλλέγει για τους προαναφερθέντες λόγους και σκοπούς.
Η Εταιρεία δε διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα χρηστών ακόμη κι αν πρόκειται για χρήστες, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών του. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις όπου το ίδιο το μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος, κατόπιν επικοινωνίας, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εγγραφής του χρήστη, με την Εταιρεία που ως γραπτό κείμενο αποτελεί και αίτηση διαγραφής. Η διαδικασία της διαγραφής μπορεί να γίνει σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Λειτουργία υπηρεσίας


Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα ή/και η Εφαρμογή στους χρήστες της για τα προϊόντα/υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό και συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.


Η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων δε δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα και η Εφαρμογή δε φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών καθώς αυτές είναι πληροφορίες που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες.


Η Εταιρεία συνιστά στους χρήστες της, να συμβουλεύονται και την αντίστοιχη σελίδα των προϊόντων/υπηρεσιών των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή υπηρεσιών και να ενημερωθούν εκτενέστερα ως προς τα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας επιλογής τους.


Προσθήκη επιχειρήσεων ή υπηρεσιών στα Αγαπημένα

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν κάποια επιχείρηση ή υπηρεσία ή το περιεχόμενο της καταχώρησής αυτών στο φάκελο “Αγαπημένα”, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Η πιστοποίηση αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά και πραγματοποιείται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που απαραιτήτως θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί από τον ίδιο.  


Διεκδίκηση  προσφορών

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν τις προσφορές των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων ή υπηρεσιών, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής. Η πιστοποίηση αφορά κάθε χρήστη ξεχωριστά και πραγματοποιείται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη που απαραιτήτως θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί από τον ίδιο.  Οι προσφορές διεκδικούνται από τον κάθε χρήστη ξεχωριστά με αναφορά των κωδικών εκπτώσεις ή με αναφορά έκπτωσης που προσφέρουν οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή υπηρεσίες στην Εταιρεία και διατίθενται μέσω της Ιστοσελίδας ή/και της Εφαρμογής.


Τελικές Διατάξεις

Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής ανήκουν στην Εταιρεία. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.
1.    Σε καμιά περίπτωση η Εταιρεία, οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή οι υπάλληλοι της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη του συνεπεία της χρήσης των παρεχομένων υπηρεσιών του, οφειλόμενη άμεσα ή έμμεσα σε ενέργειες ή παραλείψεις τρίτων μελών του.
2.    Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των χρηστών και επισκεπτών της Ιστοσελίδας ή των χρηστών της Εφαρμογής, αφορώσα τη χρήση των υπηρεσιών κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι η Εταιρεία, το προσωπικό και οι συνεργάτες της ουδεμία ευθύνη φέρουν και ότι ο ζημιωθείς χρήστης/επισκέπτης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.
3.    Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.